Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

PUBLIMA BVBA

Organisatie: Publima bvba, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 113 en ondernemingsnummer 0466.458.449 (hierna: PUBLIMA BVBA).

Contactgegevens: PUBLIMA BVBA

Berchemweg 113

9700 OUDENAARDE

Tel: +32 55 31 25 94

info@publima.be

www.publima.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

PUBLIMA BVBA neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden alle klantengegevens eveneens opgeslagen op een online back-up, enerzijds intern beheerd door gekwalificeerde medewerkers, alsook via een externe IT-partner SOLID SYSTEMS BVBA, 9772 Wannegem-Lede, Wannegem-Ledestraat 34A, op instructie van PUBLIMA BVBA.

PUBLIMA BVBA verwerkt uw gegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@publima.be.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bv. serverbeheer en webhosting), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

I. KLANTEN

Persoonsgegevens die wij verwerken.

PUBLIMA BVBA verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar klanten en prospecten voor het maken van afspraken voor de aankoop, installatie of herstelling en voor de opmaak van facturen voor de door PUBLIMA BVBA geleverde diensten en goederen.

- voor- en familienaam;

- adresgegevens;

- telefoonnummer of gsm-nummer;

- e-mailadres.

Doel.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de met haar klanten gesloten overeenkomsten van verkoop & herstelling en om een gedegen dienst na verkoop te kunnen aanbieden of voor het versturen van nieuwsbrieven met interessante acties en promoties. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een databank waarvan ook een online back-up op een on-site server bestaat, beheerd door een door PUBLIMA BVBA aangestelde verwerker die garanties biedt voor vertrouwelijkheid en beveiliging. Deze gegevens worden niet doorverkocht, noch op andere wijze doorgegeven aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming.

PUBLIMA BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen komt.

Grondslag.

Bovenstaande gegevens worden verwerkt op grond van een contractuele noodzaak, nu de verwerking van bovenstaande gegevens noodzakelijk is voor het sluiten van een contract met haar klanten, dat er in kan bestaan dat goederen verkocht, geleverd, geplaatst of hersteld worden door PUBLIMA BVBA.

PUBLIMA BVBA zal haar klanten enkel nieuwsbrieven toesturen in de mate dat de klanten hun vrije en expliciete toestemming hebben gegeven.

Duur van de verwerking.

PUBLIMA BVBA bewaart de persoonsgegevens van haar klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Dergelijke gegevens worden met respect voor het principe van de opslagbeperking bewaard voor een termijn van tien jaar, na het beëindigen van de overeenkomst. Nadien worden deze gegevens onbeschikbaar gemaakt of vernietigd.

II. LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS

Persoonsgegevens die wij verwerken.

PUBLIMA BVBA verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar leveranciers en onderaannemers (in de mate dat de contactpersoon daarvan een natuurlijk persoon is) voor het plaatsen van orders, voor de betaling van facturen voor de aan PUBLIMA BVBA geleverde diensten en goederen, alsook voor het doorsturen van nieuwsbrieven met interessante acties en promoties.

- Voor- en familienaam;

- Adresgegevens van het bedrijf;

- Telefoonnummer, waar mogelijk van het bedrijf, anders een gsm-nummer;

- Professioneel e-mailadres waar mogelijk, zoniet een privé-emailadres;

- Ondernemingsnummer;

- Betaalgegevens.

Doel.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de met haar leveranciers gesloten overeenkomsten van levering en/of installatie en kadert dus in een gedegen leveranciersbeheer. De verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen in een databank waarvan ook een online back-up op een on-site server bestaat, beheerd door een door PUBLIMA BVBA aangestelde verwerker die garanties biedt voor vertrouwelijkheid en beveiliging. Deze gegevens worden niet doorverkocht.

Het toesturen van een nieuwsbrief met interessante commerciële acties en promoties dient ter ondersteuning van het geïntegreerd marketingbeleid van PUBLIMA BVBA.

Geautomatiseerde besluitvorming.

PUBLIMA BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen m.b.t. haar leveranciers en onderaannemers.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen komt.

Grondslag.

Bovenstaande gegevens worden verwerkt op grond van een contractuele noodzaak, nu de verwerking van bovenstaande gegevens noodzakelijk is voor de gedegen uitvoering van overeenkomsten met haar leveranciers.

PUBLIMA BVBA zal haar leveranciers en onderaannemers enkel nieuwsbrieven toesturen op een e-mailadres die toelaat de leverancier of onderaannemer in kwestie persoonlijk te identificeren, in de mate dat de leveranciers en onderaannemers hun vrije en expliciete toestemming daartoe hebben gegeven en dit onverminderd het recht van PUBLIMA BVBA om nieuwsbrieven te sturen naar algemene, onpersoonlijke e-mailadressen van het bedrijf in kwestie waartoe zij behoren.

Duur van de verwerking.

PUBLIMA BVBA bewaart de persoonsgegevens van haar leveranciers niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden met respect voor het principe van de opslagbeperking bewaard voor een termijn van zeven, jaar, na het beëindigen van de overeenkomst. Deze termijn is een wettelijke minimumtermijn. Nadien worden deze gegevens vernietigd.

III. PERSONEEL

Persoonsgegevens die wij verwerken.

PUBLIMA BVBA verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar personeel, kandidaten en interimarissen voor het voeren van een gedegen personeelsbeleid en een efficiënte H.R.

- Voor- en familienaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer, waar mogelijk, anders een gsm-nummer;

- Geboortedatum;

- Professioneel e-mailadres waar mogelijk, zoniet een privé-emailadres;

- Betaalgegevens;

- Personeelsevaluaties;

- Rijksregisternummer.

Doel.

De verwerking van betaalgegevens en identificatiegegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoon, e-mail en geboortedatum) is noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de met haar personeel en interimarissen gesloten arbeidsovereenkomsten, inzake het betalen van loon en de gedegen uitvoering van de arbeidsovereenkomst in al haar aspecten (bv. contacteren werknemer, opsturen loonbriefjes, berekenen anciënniteit e.d.m.).

Wat betreft de kandidaten dient de verwerking van hun gegevens (van hen worden geen betaalgegevens, personeelsevaluaties, noch een rijksregisternummer verwerkt) een efficiënt sollicitantenbeheer.

Al deze gegevens worden opgeslagen in een databank waarvan ook een online back-up op een on-site server bestaat, beheerd door een door PUBLIMA BVBA aangestelde verwerker die garanties biedt voor vertrouwelijkheid en beveiliging. Deze gegevens worden niet doorverkocht.

Grondslag.

Bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens van kandidaten, werknemers en interimarissen (m.u.v. het rijksregisternummer) vindt plaats omwille van de noodzaak voor de correcte en gedegen uitvoering van de arbeidsovereenkomst (en de evolutie daaromtrent over een langere periode, vandaar de verwerking van de personeelsevaluaties), dan wel om maatregelen te nemen t.a.v. sollicitanten naar aanleiding van een spontane sollicitatie en/of uitnodiging tot gesprek.

De verwerking van het rijksregisternummer gebeurt enkel t.a.v. de personeelsleden en interimarissen om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op PUBLIMA BVBA als werkgever rusten (DIMONA -en andere (para)fiscale aangiftes).

Duur van de verwerking.

PUBLIMA BVBA bewaart de persoonsgegevens van haar personeel niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden met respect voor het principe van de opslagbeperking bewaard voor een termijn van vijf jaar, na het beëindigen van de overeenkomst. Deze termijn is een wettelijke minimumtermijn. Nadien worden deze gegevens vernietigd.

IV. COOKIES

PUBLIMA BVBA gebruikt alleen

- technische en functionele cookies: dergelijke cookies zijn een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit type cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan PUBLIMA BVBA hiermee zijn website optimaliseren; en

- Google Analytics-cookies die geen inbreuk maken op uw privacy: deze cookies houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, en hoe lang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om op anonieme wijze statistieken bij te houden omtrent het websitegebruik door de bezoekers.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

V. UW RECHTEN

U beschikt over het recht om PUBLIMA BVBA te verzoeken:

- om informatie omtrent de identiteit van de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, in de mate dat deze bestaan;

- om inzage van en rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens; of

- in geval van betwisting, de gegevensverwerking m.b.t. uw persoonsgegevens te beperken (dit impliceert dat uw persoonsgegevens niet verder verwerkt worden, zolang u dat wenst); of

- om een gratis kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens, tenzij dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is; of

- tegen de verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden bezwaar te maken. Hierbij dient u in het hieronder vermeld gedagtekend verzoek eveneens de redenen die verband houden met uw specifieke situatie op grond waarvan u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens. Dit recht geldt evenwel enkel voor de verwerking van persoonsgegevens middels gebruik van cookies door PUBLIMA BVBA.

- het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een machine-leesbare en gangbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Dat betekent eveneens dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@publima.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

PUBLIMA BVBA houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

PUBLIMA BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 2 274 48 00

+32 2 274 48 35

×

Interesse in een product,
of wenst u een afspraak?

+32 56 28 29 90 contact@publima.be