Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

Modellen, ontwerpen, tekeningen door ons geleverd blijven onze uitsluitende eigendom en kunnen te allen tijde teruggeëist worden. Zij mogen noch gekopieerd worden noch aan derden geleverd worden. Het afdrukken of gebruiken ervan door de klant is uitdrukkelijk verboden en zal aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.

Door het ondertekenen van de offerte of bestelbon verklaart de klant zich onherroepelijk akkoord met de uitvoering ervan.

De door ons opgegeven termijnen voor uitvoering van de werken zijn benaderend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders geconfirmeerd bij het aanvaarden van de opdracht. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant.

De goederen afgenomen in onze magazijnen of door onze zorgen bij de klant afgeleverd moeten onmiddellijk worden nagezien. Klachten betreffende de geleverde goederen of verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk per aangetekend schrijven bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering. In het bijzonder dient de klant onmiddellijk na plaatsing de installatie te controleren en eventuele opmerkingen binnen de 7 dagen per aangetekend schrijven te bezorgen. Indien er door de fout van de klant nutteloze verplaatsingen gedaan worden zullen deze gefactureerd worden.

De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het aanvragen van de nodige vergunningen of toelatingen bij het stads of gemeentebestuur. Alle plaatsingen van (licht)reclames, gevelbekledingen en uithangborden met of zonder toelating van het stads-of gemeentebestuur gebeuren op volledige verantwoordelijkheid van de klant. Wijzigingen aan de lichtreclame op voorstel van stads- of gemeentebestuur kunnen geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling. Alle eventuele extra kosten hieraan verbonden en meerprijzen als gevolg van de gewijzigde uitvoering zijn ten laste van de klant.

Alle wijzigingen evenals het doorboren van superharde materialen zoals graniet, blauwsteen, marmer e.d. kunnen door ons gebeuren echter zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor eventuele beschadiging van deze materialen.

Beschadiging door derden aan het reclamepaneel, uithangbord of (licht)reclame aangebracht, elke reparatie en heraanpassing daaruit voortvloeiend valt uitsluitend ten laste van de klant.

De keuring van de lichtreclame is verplicht en ten laste van de klant en wordt ook door deze aangevraagd, eventuele tekortkomingen moeten ons binnen de maand volgend op de levering of plaatsing gemeld worden.

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum op onze maatschappelijke zetel. Een voorschot van 50% is betaalbaar bij bevestiging van de offerte. In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd zijn gelijk aan de rentevoet die halfjaarlijks wordt vastgesteld in toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling en na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo worden verhoogd met 12% bij wijze van forfaitaire vergoeding, dit met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Eventuele klachten m.b.t. inhoud van facturen moeten op straffe van verval, schriftelijk en per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na factuurdatum gemeld worden.

De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs ( hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. Zonder speciale overeenkomst loopt de waarborg 12 maanden vanaf de dag van de plaatsing uitgezonderd de TL-lampen en starters waar de waarborgtermijn 6 maanden bedraagt. De waarborg dekt alle fabricagefouten echter geen onderhoudswerken. Wanneer voor de nodige herstelling de installatie dient uitgeschakeld te worden, kan er van ons geen enkel schadevergoeding aangerekend worden voor eventuele aangerichte schade ten gevolge van een defecte lichtreclame. Deze waarborg vervalt in geval van overmacht en storm. De klant heeft er alle belang bij zijn lichtreclame te verzekeren tegen alle risicoʼs. Wanneer in uitvoering van de waarborgclausule enig werk of herstelling dient uitgevoerd te worden, mag dit in geen geval als reden worden ingeroepen om de betaling van het hiervoor geleverde uit te stellen.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd. Wij behoudens ons het recht voor te dagvaarden voor de rechtbanken van Kortrijk of van de zetel van de klant.

×

Interesse in een product,
of wenst u een afspraak?

+32 56 28 29 90 contact@publima.be